Shinny
823 Người theo dõi
United Kingdom
Tham gia 2022/09/25
Người này lười quá, chả để lại gì...
Số liệu thống kê
Nguồn tin
Tài khoản giao dịch sao chép:
BingX HĐ tiêu chuẩn
BingX Hợp đồng vĩnh viễn
Spot BingX
Số liệu giao dịch
Vị thế giữ hiện tại
Lịch sử giao dịch
Người sao chép
Dữ liệu cập nhật: 2023-09-29 14:20:38 (15 phút/lần) Phần lợi nhuận chia: 8% (quyết toán hàng ngày)
Tổng quan dữ liệu
+0.00%
Tỷ suất 30 ngày qua
+788.49 Lũy kế thu nhập
Tài sản tài khoản 0.00
Lợi nhuận người sao chép +427.58
Số người sao chép 134
Đánh giá rủi ro --
Tỷ lệ thắng 73.30%
Tổng số giao dịch 251
Số lần lãi 184
Số lần lỗ 67
Lãi trung bình 6.68 (17.92%)
Lỗ trung bình -5.94 (-76.41%)
Tỷ lệ lãi lỗ 1.1:1
TB thời gian giữ lệnh 4 ngày 21 giờ
Số trung vị ký quỹ 0.00
Số trung vị đòn bẩy --
Tần suất giao dịch (hàng tuần) 4.7 lần
Ngày giao dịch 368 ngày
Giao dịch gần đây 2023-08-18 05:44
Đơn vị tính giá: USDT
Tỷ suất lợi tức
30 ngày qua
Đang tải...
Tỷ suất lợi tức Lũy kế lãi lỗ Tài sản tài khoản
Thu nhập hàng tuần
30 ngày qua
Đang tải...
Đánh giá rủi ro
30 ngày qua
Đang tải...
Lỗ tối đa 30 ngày
-- ngày
-- tuần
-- tháng
GD nhiều nhất
30 ngày qua
Đang tải...