Bảng xếp hạng Giao dịch sao chép
Toàn cầu
Bảng xếp hạng
RSI Signal 1
2,175.45%
ROI 7 ngày
217.54
Lãi lỗ tích lũy
6
Rủi ro
Sao chép
Kingdom Margin
1,727.37%
ROI 7 ngày
584.47
Lãi lỗ tích lũy
4
Rủi ro
Sao chép
ProZone56
699.08%
ROI 7 ngày
699.08
Lãi lỗ tích lũy
3
Rủi ro
Sao chép
Thứ hạng
Giao dịch viên
ROI 7 ngày
Lãi lỗ tích lũy
Rủi ro
RSI Signal 1
2,175.45%
217.54
6
Sao chép
Kingdom Margin
1,727.37%
584.47
4
Sao chép
ProZone56
699.08%
699.08
3
Sao chép
solton
237.74%
113.82
5
Sao chép
I00SEE
237.53%
102.25
5
Sao chép
streamsobored
213.35%
213.35
4
Sao chép
longthan
180.62%
186.61
6
Sao chép
li***2@gmail.com
145.28%
203.14
6
Sao chép
白仁BAIREN
134.05%
186.26
6
Sao chép
h.bashi
126.9%
724.3
5
Sao chép
2,175.45%
ROI 7 ngày
217.54
Lãi lỗ tích lũy
6
Rủi ro
Sao chép
1,727.37%
ROI 7 ngày
584.47
Lãi lỗ tích lũy
4
Rủi ro
Sao chép
699.08%
ROI 7 ngày
699.08
Lãi lỗ tích lũy
3
Rủi ro
Sao chép
237.74%
ROI 7 ngày
113.82
Lãi lỗ tích lũy
5
Rủi ro
Sao chép
237.53%
ROI 7 ngày
102.25
Lãi lỗ tích lũy
5
Rủi ro
Sao chép
213.35%
ROI 7 ngày
213.35
Lãi lỗ tích lũy
4
Rủi ro
Sao chép
180.62%
ROI 7 ngày
186.61
Lãi lỗ tích lũy
6
Rủi ro
Sao chép
145.28%
ROI 7 ngày
203.14
Lãi lỗ tích lũy
6
Rủi ro
Sao chép
134.05%
ROI 7 ngày
186.26
Lãi lỗ tích lũy
6
Rủi ro
Sao chép
126.9%
ROI 7 ngày
724.3
Lãi lỗ tích lũy
5
Rủi ro
Sao chép
Cập nhật lúc 09-22 10:20:17
Câu hỏi thường gặp
1. Làm thế nào để góp mặt vào Bảng xếp hạng?
2. Các giao dịch viên được xếp hạng như nào?
3. Bảng xếp hạng khu vực có gì khác biệt với bảng xếp hạng toàn cầu?